Media Center

BHA BECAUSE WE CARE

מוכרים דירה שהושכרה בפטור? תשלמו יותר מס שבח

מוכרים דירה שהושכרה בפטור? תשלמו יותר מס שבח – עו"ד ורד הלפרין ממשרדנו פרסמה מאמר הסוקר פסק דין בעניין חישוב מס השבח שיהיה על מוכר דירה שהשכיר בפטור לשלם בעת מכירתה.